با توجه به اينكه دشمنان ملت كورد كوردستان را به مركز «جنگ جهاني سوم» قرارداده‌اند، خلق‌هاي كوردستان، در رأس همگان خلق كورد با خطر نسل‌كشي، اشغال و تجزيه كامل روبروست. براي مبارزه با اين موج پرمخاطره قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي، وظيفه هر فرد كورد و خلق‌هاي كوردستان و حتي خاورميانه از عرب گرفته تا فارس و ترك آزاديخواه و دموكرات در راهپيمايي پرشكوه و عظيم فردا در سراسر شهرهاي اروپا شركت بعمل‌آورند.

با توجه به اينكه دشمنان ملت كورد كوردستان را به مركز «جنگ جهاني سوم» قرارداده‌اند، خلق‌هاي كوردستان، در رأس همگان خلق كورد با خطر نسل‌كشي، اشغال و تجزيه كامل روبروست. براي مبارزه با اين موج پرمخاطره قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي، وظيفه هر فرد كورد و خلق‌هاي كوردستان و حتي خاورميانه از عرب گرفته تا فارس و ترك آزاديخواه و دموكرات در راهپيمايي پرشكوه و عظيم فردا در سراسر شهرهاي اروپا شركت بعمل‌آورند.

«كنگره ملي كوردستان(ك.ن.ك)» بنا به وظيفه سياسي و انساني خويش پيشاهنگي كرده و زنجيره باشكوه راهپيمايي‌ها در سراسر شهرهاي اروپا را اعلام كرده. در برهه سياسي كنوني وظايف ملي و انساني هر فرد در خاورميانه بويژه فردفرد كورد اين است كه متوجه عمق بحران‌هاي جانكاه خاورميانه و كوردستان باشند و براي رهايي از اين جنگ و غارت و كشتار به‌پاخيزند. بر همگان عيان است كه كوردستان به اين دليل به مركز ثقل تحولات خاورميانه مبدل گشته چون خلق بيدارمان متوجه موجوديت نقش‌آفرين خويش شده و با فرايند «رنسانس كورد» روياروست كه قطع‌يقين بايد با ذهنيتي دموكراتيك، وظايفش را در قبال رسيدن به حياتي زيبا و آزاد بجاي‌آورد. باشد كه آفتاب آزادي كوردستان و خاورميانه از بام كوردستان‌زمين برآيد و جهان تاريك و جنگ‌زده را از چنگال نسل‌كشي قرون‌وسطايي برهاند. با تعهد خلقمان براي انجام اين وظايف انساني، مسلما كسب آزادي ملت‌ها در دست ستمگران و جنگ‌افروزان رهانخواهد شد و اين اميد بيش از پيش در وجود خلق‌هاي تحت ستم تقويت گشته.

همچو «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن اعلام پشتيباني از راهپيمايي اتحاد ملي، از تمامي خلق‌ها بويژه خلق‌هاي ايراني و در رأس آنها خلق كورد مقيم اروپا مي‌خواهيم با حضور پرشور و غيرتمند خويش در راهپيمايي 7 دسامبر مشاركت نموده و به مبارزه آزاديخواهي خويش شكوه و عظمت ببخشد. بر اين باوريم كه «اتحاد كوردها كليد اتحاد خلق‌هاي آزاديخواه خاورميانه است» و هر فرد كورد بخوبي بر وظايف خويش در قبال رنسانس كورد واقف است و با مبارزات نستوه خويش آزادي را به خلق‌هاي خاورميانه هديه خواهدداد و اثبات خواهد كرد كه پيشاهنگ دوره‌اي از حيات دموكراتيك مي‌باشد.

 

جامعه‌ دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان- كودار

6/12/2019

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید