آلترناتیو شماره ۶۸

صفحات اصلی1397/7/30

نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

شماره ۶۸ نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک منتشر شد

در این شماره خواهید خواند:

جنبشهای معاصر کورد

خشم، احساسی که برای سلامتیمان خوب است!  

زنان کورد مبارزه ملی یا مبارزهی جنسیتی

ملت و ملتگرایی

رجزخوانانی دورە گرد و مرثیەسرایانی یکجانشین، سرنوشت تلخ چپهای منتظر و مغهای راستپرست

میهندوستی و ملیگرایی در کوردستان

مونتسکیو در کوردستان

جهت دانلود کلیک نمایید

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید