بیانیەی جامعەی جوانان شرق کوردستان

بە مدت سە سال است کە انقلاب و مدل خودمدیریتی روژاوای کوردستان در منطقە و جهان برای همەی خلقهای ستمدیدە خاورمیانە بە امید آزادی مبدل گشتە است و نمایندگی زندگی نوین را در منطقە بر عهدە گرفتە است.

ذهنیت استعمارگرای دولت ترکیە و بنیادگرایان اسلامی همانند مزدورهای داعش کە با حکومت (آ.ک.پ) در ارتباطند، نمی خواهند خلقهای منطقە زندگی مشترک و آزاد باهم داشتە باشند و در مدت این چند سال دولت ترکیە از هر طریقی سعی نمودە کە بە مزدوران داعش کمک نماید تا دستاوردهای انقلاب روژآوای کوردستان را از میان بردارند و دراین میان مقاومت جوانان خلق کورد در روژآوای کوردستان و پیوستن جوانان انترناسیونالیست بە انقلاب روژآوا، جدا از اینکە توجە همەی آزادیخواهان جهان را بە سوی خویش کشیدە است، بلکە پارادوکسی را برای دولت ترکیە و نیروهایی مدرنیتەی سرمایداری ایجاد نمودە کە نمی توانند انقلاب و مدل خودمدیریتی روژآوای کوردستان را برای منافع خویش بەکارگیرند.

حکومت (آ.ک.پ) همانند قبل از انتخابات پارلمانی در ترکیە و شمال کوردستان کە در انفجار متینگ شهر آمد برای ضربە رساندن بە حزب دموکراتیک خلقها (ه.د.پ) دست داشت، این بار هم در پرسوس بر ضد دستاوردهای خلق کورد و خلقهای منطقە توطئەی دیگری را راە اندازی کرد و با دست داشتن در انفجار گردهمایی جوانان مارکسیست – لنینیست  در پرسوس چهرەی حقیقی خویش را دگربارە نمایان ساخت.

ما بە عنوان جوانان شرق کوردستان مراتب تسلیت و همدردی خویش را بە خانوادەهای جانباختگان جوانان مارکسیست – لنینیست ابراز میداریم و برای زخمیها  شفا و بهبودی را خواستاریم و یورش تروریستی دولت ترکیە و مزدورهای داعش را بر ضد جوانان آزادی خواە را محکوم مینمایم و بر این باوریم کە ما جوانان با هر فکر و اندیشەی کە داشتە باشیم میتوانیم در خط آزادی، شکستی عظیم بر ساختار همەی سیاستهای استعماری و استثماری دولت – ملتهای مثل ترکیە و رژیم ایران وارد کنیم.

درپایان، ما همانند جامعەی جوانان شرق کوردستان اعلام میداریم کە هدف یورشی از این نوع بر این معناست کە ارادەی جوانان کە میل بە آزادی و دموکراسی دارند در هم بشکنند، رژیم ایران هم از طریق گروهای سلفی در شرق کوردستان کە همانا مزدوران داعش فردایند، سیاست کثیف خویش را بر ضد خلق کورد و جوانان پیرو مینماید. بر همین مبنا ما از جوانان کورد و جوانان خلقهای ایران خواستاریم کە با ارادەی شهید هیمن و روژوان کوبانی خود را سازماندهی نمایند وبە صفوف گریلا بپیوندند،تا در انقلاب پیش رویمان در ایران و شرق کوردستان ، خط آزادی و دموکراسی را برای خلقهای ایران گارانتی کنیم.

سلام و درود انقلابی

کوردیناسیونی جوانان شرق کوردستان

٢٣/٧/٢٠١٥

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید