خلاصه بيانيه پاياني نخستين کنفرانس KCR

خلاصه بيانيه پاياني نخستين کنفرانس کومه‌لاني جواناني روژهه‌لات KCR
در تاريخ 15 الي 22 آگوست 2006 ، نخستين کنفرانس جوانان شرق کردستان با شرکت بيش از 100 تن از مهمانان وکادرهاي شهرها و مناطق مختلف شرق کردستان و کادرها و اعضاء گريلا و نيز نمايندگان جوانان ساير بخش‌هاي کردستان و کادرها و فعالين خارج از ميهن در کوهستان‌هاي سربه فلک کشيده کردستان برگزار گرديد. کنفرانس با خواندن سرود ملي «ئه‌‌ي ره‌قيب» و يک دقيقه سکوت به مناسبت گرامي‌داشت ياد و خاطره کليه شهداء خط‌مشي آزادي کردستان آغاز گرديد. سپس رهنمودهاي رهبر آپو در خصوص نقش و جايگاه جوانان در تحقق جامعه اکولوژيک ـ دموکراتيک و مبتني بر آزادي‌خواهي جنسيتي خوانده شد؛ همچنين پيام تبريک رياست حزب حيات آزاد کردستان، عضو دسته مديريت کوماکومه‌لاني کوردستان «جميل بايک» و کليه احزاب و سازمان‌هاي جنبش آزادي‌خواهي کردستان تقديم گرديد و با قرائت گزارش سازماني کار و فعاليت چند ساله جوانان در شرق کردستان، چارچوب موضوعات مورد بحث مشخص گرديد.
کنفرانسمان علي‌رغم وجود شرايطي فوق‌العاده و حساس در منطقه و به ويژه کردستان و به سبب تشديد سطح حملات و تناقضات ميان نيروها و دول هژمون و نيز کنسپت و تهاجمي همه‌جانبه عليه جنبش آزادي‌خواهي خلق کرد از سوي رژيم‌هاي اشغال‌گر، در شرايط و جوي دموکراتيک و موفق برگزار گرديد.
در کنفرانس وضعيت سياسي جهان و بويژه خاورميانه به صورتي همه‌جانبه و ريزبينانه از منظر و ديدگاه جوانان مورد ارزيابي قرار گرفت و چنين تثبيت گرديدکه نيروهاي اقتدارگرا هيچ‌گونه نقش مثبت، تأثيرگذار و تعيين‌کننده‌اي را در هيچ‌ يک از ميادين سياسي، فرهنگي و اجتماعي و غيره به جوانان اختصاص نداده و اين ديناميسم اساسي تغيير و تحول در عرصه‌هاي سياسي و ميادين جهاني را به کلي ايزوله نموده‌اند؛ اقتدارگرايان جهت تحقق اهداف و برآورده ساختن منافع خويش از اعمال هرنوع برخوردي منفي و متناقض با معيارهاي انساني در حق جوانان دريغ نورزيده و به صورتي مستمر اين نيروي پيشاهنگ جامعه را استثمار نموده و در به کارگيري آن همانند مکانيزم و ابزاري ابايي نمي‌ورزند. با اين وجود سياست‌هاي مذکور به هيچ‌وجه پاسخ‌گوي مطالبات رژيم‌ها مذکور نبوده و نخواهند توانست نيروي جوانان را تحت تأثير خويش قرار داده و کاناليزه منافع خويش نمايد.
در اين رابطه سيستم تئوکراتيک ايران نيز با اعمال سياست‌هايي مغاير با معيارهاي اخلاقي و انساني و بکارگيري راهکارهاي سرکوب‌گرانه از لحاظ فکري، روحي و حتي جسمي و در کنار آن، پيشبرد شيوه‌هاي متفاوت از جنگ ويژه و سياست‌هاي تطميع و تهديد و منفعل‌سازي و در امتداد آنها نيز گسترش سياست مزدورسازي و در صورت مقاومت زندان، شکنجه و اعدام درصدد کنترل پتانسيل جوانان در راستاي تداوم بقاي خود بوده و حتي به موارد مذکور اکتفا ننموده و در گسترش و اشاعه بيماري‌هاي اجتماعي همچون فساد اخلاقي، اعتياد، فحشاء به شيوه‌اي سيستماتيک نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد.
PJAK همانند حزب خلق جهت احقاق مطالبات دموکراتيک خلقمان و ايجاد تحولاتي دموکراتيک در ساختار سياسي ـ اجتماعي ايران، وظيفه تاريخي خويش را به نحو احسن اداء نموده و با گامي راسخ و استوار در راستاي عملي‌‌ساختن اهداف استراتژيک تعيين شده در ميادين سياسي، سازماني و عملياتي حرکت مي‌نمايد. همزمان و همگام با فعاليت‌هاي PJAK ، جوانان نيز به عنوان مکانيزم و نيرويي فعال و آکتيو در چاره‌يابي کليه مشکلات اجتماعي براي تحقق جامعه‌اي دموکراتيک با عزمي راسخ بر ايجاد تغييراتي دموکراتيک در ساختار کلاسيک و مرتجع نظام کنوني ايران اصرار ورزيده و در مقابل تمامي مشکلاتي که به دليل وجود سيستم مردسالار و پيرسالار گريبان‌گير اين قشر شده، مقابله نموده و براي پايه‌ريزي سيستمي با تفکر جواني و توسعه آن در کل جامعه مبارزه مي‌نمايند؛ به همين دليل «کومه‌لاني جواناني روژهه‌لات» KCR همانند نيروي پيشاهنگ در شرق کردستان، مبارزه و سازماندهي فعاليت جوانان آپوئيست در شرق کردستان را همانند تضمين تغيير و تحولات دموکراتيک در ايران پنداشته و براي تحقق جامعه اکولوژيک ـ دموکراتيک و مبتني بر آزادي‌خواهي جنسيتي، از سياست، پلاني سازماني و سازماندهي سياسي، اجتماعي، فرهنگي برخوردار است.
زنان و بويژه زنان جوان و مشکلات اجتماعي آنها که به عنوان يکي از عديده‌ترين و اساسي‌ترين مشکلات و معضلات اجتماعي در جامعه ايران و شرق کردستان محسوب مي‌گردند، در کنفرانسمان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و سياست‌هايي که ناشي از حاکميت‌ ذهنيت‌هاي مردسالار و پيرسالار در جامعه مي‌باشد، به عنوان مانعي اساسي در روند پيشرفت زن مطابق جوهر او تلقي ‌گردند و با متد و نگرش رهبر آپو بر مبناي سيستم کنفدراليسم دموکراتيک و پارادايم جامعه اکولوژيک ـ دموکراتيک و مبتني بر آزادي‌خواهي جنسيتي و ايدئولوژي رهايي زن که از طرف KCR نيز به عنوان تنها راه رسيدن به جوهر و هويت راستين زن قلمداد مي‌گردد، آلترناتيوها و پروژه‌هايي بنيادين ارائه گرديدند.
KCR همانند ارگانيزاسيون وسيع جوانان در شرق کردستان، فعاليت خويش را به عرصه‌ سياسي صرف محدود ننموده، بلکه براي کليه جوانان ايراني در کليه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مسئوليت تاريخي خويش را بردوش گرفته و بر همين مبنا با نگرشي واقع‌بينانه و ابژکتيو در مقابل کليه سياست‌هاي پليد رژيم اسلامي ايران به عنوان پلاني سيتماتيک جهت ايجاد تفرقه در ميان اقشار جوانان و در برابر هم قرار دادن اين قشر تحت لواي مذهب، اتنيک و قوم و منفعل ساختن اراده و پتانسيل مشترک جوانان ايراني ، مبارزه نموده و با بازتعريفي نوين از هويت جواني بر اساس مبداء و پرنسيب جوان آپوئيستي که از سوي رهبر آپو ارائه گرديده، شکل‌دهي به شخصيت تخريب‌شده جوانان ايراني را با هويت مذکور مبنا قرار مي‌دهد.
ما به عنوان پيشاهنگان حرکت آزادي‌خواهي خلق کرد بر اين باوريم که فعاليت و مبارزه بدون وقفه رهبر آپو و شهيدان و خلق فرصتي تاريخي را براي دست‌يابي به آزادي و چاره‌يابي دموکراتيک مسئله کرد و دموکراتيزاسيون خاورميانه مهيا ساخته است. لذا همچون KCR براي توسعه و استقرار ايدئولوژي و فلسفه رهبر آپو و سيستم کنفدراليسم دموکراتيک و با هدف سازماندهي نوين جامعه کرد و بويژه جوانان با توسل به متدهاي دموکراتيک و در راستاي تحقق سيستم کنفدراليسم جوانان دموکراتيک به مبارزه پرداخته و براي احقاق جايگاه حقيقي اين قشر مطابق با جوهر و هويت راستين او و همچنين با اراده‌مند ساختن جوانان در تمامي ميادين سازماني و سياسي، نقش دموکراتيزاسيون ايران و بويژه شرق کردستان را همچون اهداف استراتژيک خود قلمداد نموده و در اين راه با مبنا قرار دادن اعتراضات سياسي ـ دموکراتيک و همچنين حق دفاع مشروع در مقابل سيستم آنتي دموکراتيک و سياست‌هاي آنتي کرد مقابله نموده و در همين راستا نيز از کليه جوانان ايران و بويژه شرق کردستان جهت احقاق و عملي‌نمودن مصوبات و پروژه‌هاي کنفرانسمان، مشارکتي فعال و همه‌جانبه را خواستاريم و در اين رابطه از کليه جوانان دعوت به عمل مي‌آوريم.

با تقديم درودهاي انقلابي

کورديناسيون KCR

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید