درگذشت «نورعلی تابنده» قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطان‌علیشاهی گنابادی ضایعه‌ای اسفناک برای جامعه مبارز باورداشت‌های تحت‌ستم در ایران است. همچو کمیته «باورداشت‌های کودار(جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان)» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر تابنده پیشاهنگ راستین دراویش گنابادی درگذشت ایشان را به جامعه تحت ستم دراویش و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نماییم.

 درگذشت «نورعلی تابنده» قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطان‌علیشاهی گنابادی ضایعه‌ای اسفناک برای جامعه مبارز باورداشت‌های تحت‌ستم در ایران است. همچو کمیته  «باورداشت‌های کودار(جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان)» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر تابنده پیشاهنگ راستین دراویش گنابادی درگذشت ایشان را به جامعه تحت ستم دراویش و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نماییم.

 

دراویش گنابادی دهه‌هاست بخاطر مبارزات خویش همانند یک باور ریشه‌دار بخاطر برخوردهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران تحت ستم مضاعف قرار دارند و در جریان مبارزات برای کسب آزادی در ایران بخشی از بار را بردوش کشیده‌اند. هویت راستین دراویش به‌مثابه بخشی از جامعه مدنی در ایران که بر محوریت تکثر اعتقادی و باورداشت ها در ایران به خیل عظیم مبارزه‌گران در خیابان ‍پیوسته‌اند همانا هویت اراده‌مندی است که حامل اعتقادات  مبارزه‌گری برای برابری و عدالت و اعاده حقوق برحق جامعه متکثر و موزاییک فرهنگی و باورداشت‌ها بوده و هست. امر واقع پشتیبانی از هرگونه خط مبارزه‌گری در ایران است که مبارزه جناب دکتر تابنده در همان راستا بوده و سهمی بزرگ در ‍پیشبرد اندیشه حرمت به جامعه متکثر ایران هم به لحاظ دینی و مذهبی و هم ملی و اتنیکی داشتند.

تحمل فشار سیاسی زندان شکنجه و سرکوبهای بی‌رحمانه در سال‌های اخیر  اقتضامی‌کند که تنها راه برای رسیدن جامعه دراویش به آزادیهای خویش ‍پیشبرد ذهنیت دموکراتیک و تقویت خط‌مشی آزادیخواهی تمامی باورداشت‌ها و ملت‌های تحت‌ستم در ایران است که در کنار هم متحدانه یک کلیت عظیم از مسیر حقیقت اجتماعی را به‌وجودمی‌آورند.

 

همچو  «کمیته باورداشت‌های کودار» ضمن تاکید بر تداوم برحق راه مبارزاتی جناب دکتر تابنده از سوی جامعه باورمند به آن اندیشه باردیگر درگذشت ایشان را به خانواده محترم‌شان و دراویش گنابادی تسلیت عرض می‌نماییم و امیدواریم که موج قیام برای آزادی خلق‌های ایران و شرق کوردستان به میمنت مبارزات بی‌شاپبه ایشان بیش از پیش تقویت گردد و تمامی ملت‌ها به آرزویهای برحق خویش یعنی آزادی برسند.

 

کمیته باورداشت‌های جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

٢٦١٢٢٠١٩

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید