۸ مارس روز جهانی زنان در شرایطی گرامی داشته میشود که بر اثر سیاستهای سیستم مردسالار حاکم، بیش از هر زمان دیگری شاهد وضعیت وخیم زنان میباشیم. زنان در تمامی عرصههای زندگی با خشونت، تجاوز، فشار و سرکوب مواجه میشوند؛ به ویژه در خاورمیانهای که مرکز  جنگهای نیابتی است، شدت فشار بر زنان بیش از هر جای دیگر میباشد و زنان بیش از همهی بخشهای دیگر جامعه قربانی جنگهای هژمونیکند. رژیم ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای واپسگرای منطقه و دارای ذهنیت زنستیز مردسالار، زنان بیش از هر جای دیگر با تبعیض، نابرابری، زندان، شکنجه، تجاوز، قتل وانکار مواجه هستند.

اما در برابر تمامی سیاستهای زن ستیز سیستم مردسالار مبارزات زنان برای برابری و آزادی نیز بیش از هرزمان دیگری گسترش یافته است. مبارزات زنان در ایران در برابر سیستم خلق ستیز حاکم به حداکثر خود رسیده است و زنان به پیشاهنگان مبارزات خلقهای ایران در برابر نظام حاکم تبدیل شده اند.

جنبش آزادیخواهی خلق کورد با پیشاهنگی رهبر آپو برای ایجاد جامعهی آزاد و دموکراتیک بیش از هر ایدئولوژی و سازمان دیگری به نقش زنان برای مبارزه با سیستم مردسالار برای ایجاد جامعهای آزاد و دموکراتیک اهمیت داد. رهبر آپو با پیشبرد ایدئولوژی رهایی زن بستری را بنا نهاد که در آن  زنان با سازماندهی خود ، نقش مهمی در مبارزات دموکراسیخواهانه و آزادیخواهانه ایفا مینمایند. مبارزات زنان با پیشاهنگی جنبش آزادیخواهی خلق کورد نه تنها جامعه و زنان کوردستان بلکه  تمام منطقه و جهان را متاثر نمودهاند. 

نقشی که زنان کورد در روژآوای کوردستان بویژه در کوبانی و در این اواخر در عفرین ایفا مینمایند حقیقت زن آزاد را به تمام جهانیان نشان داد. مبازرات و مقاومت خلق ما در روژآوای کوردستان و عفرین به پیشاهنگی زنان بر علیه حملات فاشیستی ائتلاف اردوغان- داعش، نقش و اهمیت مبارزات زنان کورد برای ایجاد خاورمیانهای دموکراتیک را به همه نشان داده است.

به همین مناسبت 8 مارس روز جهانی زن را به رهبر آپو و تمامی زنان مبارز جهان و بویژه به زنان قهرمان عفرین که در سنگرهای مبارزه بر علیه فاشیسم دولت ترکیه و همپیمانانش میباشند تبریک میگوییم.

 

ریاست مشترک کودار 8 / 3 /2018

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید