نگاهی کوتاه به زلزلهی استان کرماشان و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی در این بُرهه

 سربرز کرماشان

 

حواشی پسا زلزلهی کرماشان پرده از سیاستهای غیرانسانی نظام ایران در این بخش از شرق کوردستان برمیدارد. زلزلهی اخیر زلزلهای بسیار اسفناک است که تاکنون تعداد کشتهها و زخمیهایش بهروشنی مشخص نیست؛  اگر بخواهیم تحلیلی از اقدامات نظام ایران پسازاین زلزله داشته باشیم و اقدامات انجامشده را کنار هم بگذاریم بسیاری از سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و اعمال غیراخلاقیاش برای سود بردن از این اوضاع پیشآمده آشکار خواهد شد. در این مقاله بهطور اجمالی به بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و بهکارگیری زلزلهی کرماشان برای پیاده سازی سیاستهایش میپردازیم.

از دیرباز تاکنون نظامهای حاکم بر ایران، ترکیه، سوریه و عراق 2 سیاست قتلعام فیزیکی و فرهنگی را مبنای اعمال خود با کوردها در هر 4 بخش کوردستان قرار دادهاند. شرق کوردستان و استان کرماشان نیز بهعنوان منطقهای ژئواستراتژیک از این قاعده مستثنی نیست. از طرف دیگر نظام ایران همیشه از سیاست «تبدیل تهدید به فرصت» استفاده کرده است. همانگونه که در جریانحمله داعش به مجلس دیدم نظام ایران با برنامهای مهندسی شده هویت کوردی مهاجمین تهران را برجسته کرد و درصدد این بود در افکار عمومی ملتهای ایران کوردها را بهعنوان تروریست و داعشی سیاهنمایی کند. این در حالی بود که کوردها در جبههی اول مبارزه با داعش قرار داشتند و هنوز گردوغبار حماسهی کوبانی و مقاومتکوردها در شمال سوریهی دموکراتیک از صورت کوردها پاک نشده بود.

آری، نظام ایران از سیاست «تبدیل تهدید به فرصت» بهگونهای غیراخلاقی استفاده میکند هماکنون نیز در جریان زلزلهی استان کرماشان از این زلزله بهعنوان فرصتی جهت قتلعام فیزیکی و فرهنگی مردم کرماشان استفاده میکند.

نسلکشی فیزیکی: همانطور که میدانید پس از زلزله سرعت کمکرسانی به آسیبدیدگان و کسانی که زیر آوار ماندهاند بسیار مهم است بهطوریکه هر دقیقه تاثیر گذار است. نظام ایران با کمکرسانی ناقص و جلوگیری از کمک دیگر کشورها در امر زلزله زمینهی لازم برای مرگ آسیب دیدگان و زیر آوار ماندهها را فراهم کرد بهمانند کاری که دولت ترکیه در جریان زلزلهی شهر وان انجام داد.

ملیتاریزه کردن منطقه: طبق آخرین خبرها بازسازی خانههای ویرانشده به سپاه پاسداران واگذارشده است و قرارگاه خاتمالانبیا مجری این ساختوساز و بازسازی میباشد. بیگمان هدف از این امر نظامی کردن و تحت کنترل قرار دادن این مناطق است زیرا بیشتر این مناطق از پایگاههای کوهستانی و مردمی گریلاهای شرق کوردستان هستند که نظام ایران از نفوذ از آنها در این منطقه واهمه دارد همچنین با ملیتاریزه کردن این مناطق سعی دارد سدی نظامی در برابر عبور و مرور گریلاهای شرق کوردستان به سمت ایلام، لرستان و مناطق شرقی استان کرماشان ایجاد کند. از طرفی با ملیتاریزه کردنمیخواهد ضد فرهنگ مزدوری را در منطقه رواجدهد و مردم منطقه را از فرهنگ انسانیت و آزادمنشی خود دور سازد.

 نسلکشی فرهنگی: اعزام تعدادی زیادی روحانی یا طلبه از حوزههای مختلف به مناطق زلزلهزده خبر از این میدهد که نظام ایران میخواهد از این زلزله و زخمهای برجایمانده بر مردم منطقه بهعنوان فرصتی برای ترویج باورها و عقایدش استفاده کند و مناطقی که به دلیل عدم نفوذ دولت و مبلغانش به فرهنگ خود پایبند بودهاند آسیمیله (همگون سازی) کنند.

تفرقهی مذهبی و قومی: اشاعهی گفتههایی از طرف روحانیون که مردم این مناطق به دلیل اینکه یارسان یا اهل سنت بودهاند دچار این مصیبت گشتهاند و یا به دلیل اینکه کوردها همهپرسی استقلال در اقلیم کوردستان انجام دادند دچار مصیبت الهی شدهاند. برای همین کمک به آنها ایراد شرعی دارد. این امر نشان از تلاشهایی دارد که خواهان تفرقهِ میان کوردهای شرقکوردستان و ملتهای ایران به نام مذهب یا ملیت دارد .برای همین ملتهای ایران باید مراقب باشند که ارزشهای انسانی خود را فدای ضد ارزشهایی به رنگ تبعیض نکنند. بهخصوص کوردهای شیعهی شرق کوردستان اعم از ایلام، کرماشان، لرستان و بختیاری باید هوشیار باشند که در دام این سیاستهای تفرقه انگیرانه قرار نگیرند.

 

سخن پایانی:

زلزلهی اخیر در استان کرماشان این را به همگان ثابت کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای پیادهسازی سیاستهایش در کرماشان فروگذار نمیکند. همانگونه که دولت ترکیه در جریان زلزلهی وان به قتلعام فیزیکی و فرهنگی مردم کورد پرداخت حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز همین راه را در پیشگرفته است. برای همین لازم است ملت کورد و ملتهای ایران با آگاهی از سیاستهای نظام ایران و تکیهبر ارزشهای انسان دوستانهی خویش به کمک و یاری مردم زلزلهزدهی استان کرماشان بشتابند.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید