حملات اشغالگرانه تركيه با هدف «پاكسازي نژادي» و تغير دموگرافي روژاوا و شمال سوريه موجوديت ملت‌هاي مختلف را با مخاطرات فاشيسم روبروساخته

حملات اشغالگرانه تركيه با هدف «پاكسازي نژادي» و تغير دموگرافي روژاوا و شمال سوريه موجوديت ملت‌هاي مختلف را با مخاطرات فاشيسم روبروساخته. در مقابل اين اشغالگري خونبار، حمايت‌هاي ملت‌هاي منطقه‌ و جهان در ضديت با عدم‌موضع‌گيري اخلاقي ـ سياسي دولت‌ها اميد به همگرايي خلق‌ها و افكارعمومي را افزايش داده. به موازات اين وقايع، قضيه شعارهاي ملي‌گرايانه فاشيستي برخي از تماشاگران در باشگاه فوتبال تبريز، هتك حركت به پروسه برادري خلق‌ها و سنگ‌اندازي نژادپرستانه در مسير آزادي همه ملت‌هاي تحت ستم است.

همانطور كه عيان است، موجوديت ملت‌هاي كورد، تركمن، عرب و ... در شمال سوريه با خطر نسل‌كشي و پاكسازي نژادي روبرو است. درحالي كه در كنار حمايت‌هاي جهاني حمايت از ملتهاي شمال سوريه بخاطر تعرضات فاشيستي و ديكتاتوري اردوغان و دولتش موجي از همگرايي و همزيستي آزاديخواهانه خلق‌هاي ايران را به نمايش گذاشته، اقدام برخي عمال نفوذي در صفوف تماشاگران در استاديوم تبريز در روز 10 آبان با شعار برضد خلق‌هاي شمال سوريه و درحمايت از حمله تركيه به خلق‌هاي كورد، عرب، تركمن، آشوري و ... كه پاكسازي نژادي را درپي‌دارد، عملي شنيع مي‌باشد. احترام به ملت‌ها در منطقه خاورميانه بويژه ايران يكي از ضروريات استحصال آزادي و همزيستي مسالمت‌آميز است. رفتارهاي نژادپرستانه برخي عمال و عناصر در صفوف خلق شريف آذري در تبريز اهانت به پيشگاه پاك خلق‌هاي آذري و كورد است كه هزاران سال است برادرانه در كنارهم مي‌زيند. خلق آذري پيشتر با شعار «ياشاسن كوباني(زنده‌باد كوباني)» به موج روز جهاني كوباني و حمايت از مبارزان در مقابله با وحشي‌گري داعش پيوستند و اثبات كردند كه دخالت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي برخي عوامل تحريك‌كننده احساسات خلق نمي‌تواند مانع از نوع‌دوستي و اتحاد خلق‌ها گردد.

در روزهاي اخير موج خودجوش خلق‌هاي ايران، روشنفكران و همه اقشار و آحاد ملت در حمايت از شمال سوريه و روژاوا كه در قالب راهپيمايي‌هاي اعتراضي و راه‌اندازي كمپين‌هاي گردآوري كمك‌هاي مردمي در بسياري شهرها بويژه عشيره ملك‌شاهي در ايلام و برخی از احزاب بلوچستان و عرب احواز انجام گرفت‌، تصويري از همگرايي دموكراتيك را به نمايش گذاشت. از حوزه ورزش گرفته تا حوزه‌هاي اجتماعي، روشنفكري و كارگري در ايران و شرق كوردستان واكنش‌هاي دموكراتيك و اخلاقي عليه تهاجم خونبار و نژادپرستانه تركيه نشان داده‌شد و موضع‌گيري خلق‌ها از آذري تا بلوچ، فارس و عرب قابل‌تقدير است. خلق‌هاي آذري و كورد بايد همچو گذشته، رفتارهاي نژادپرستانه را كه برادري ميان ملت‌ها را برهم‌مي‌زند، تقبيح نمايند.

راهپيمايي‌ها و كمپين‌هاي خودجوش خلق‌هاي ايران و شرق كوردستان در پشتيباني از خلق‌هاي كورد، تركمن، عرب، آشوري و ... در شمال سوريه، تنها اقدام متحد خلق‌ها براي جلوگيري از سرايت جنگ جهاني سوم در سراسر منطقه خاورميانه است. نقطه‌عطف اميدبخش هم روز جهاني روژاوا بود كه قدرمسلم به برقراري صلح و برادري ملت‌ها در چارچوب ملت‌دموكراتيك خواهدانجاميد.

همچو «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن محكوم‌كردن تداوم حملات دولت اشغالگر تركيه و اقدامات تحريك‌آميز برخي عمال و عناصر نژادپرست و تقويت‌كننده اين موج شنيع فاشيستي بويژه در تبريز، از خلق‌ شريف آذري دعوت بعمل‌مي‌آوريم كه در مسير برادري ملت‌ها كه همانا ملت‌دموكراتيك است اجازه اخلال‌گري و آشوب به برخي عمال فاشيست ندهند و همچنان در جريان راهپيمايي‌ها، اقدامات اجتماعي و راه‌اندازي كمپين‌هاي مردمي حضور مستمر داشته باشند و به پاسداشت آينده‌اي آزاد، برابر و دموكراتيك مبتني بر اتحاد خلق‌ها، در صحنه‌ها حضور پرشور يابند. چراكه تداوم برادري ميان خلق‌ها در برهه جنگ‌‌جهاني سوم كه دامن خاورميانه‌ را گرفته، يك وظيفه اخلاقي، مدني و سياسي همه‌ملت‌هاست. موضع‌گيري‌ها و كمپين‌هاي همزمان در شرق كوردستان و تبريز مي‌تواند تقويت‌كننده حضور پرشكوه خلقمان از ايلام تا لرستان، بلوچستان و تهران باشد. بارديگر ضمن فراخوان‌ از خلق‌ها براي تقويت برادري و همزيستي‌ مسالمت‌آميز و دموكراتيك، اميدواري خود نسبت به استحكام ستون‌هاي برادري و آزادي ملت‌ها در چارچوب ملت دموكراتيك را ابراز مي‌داريم.

 

جامعه‌ي دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان - كودار

05/11/2019

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید