در طی دو هفته گذشته شاهد آغاز موج جدیدی از دستگیریها و امنیتی شدن هرچه بیشتر شرق کوردستان بودیم. این موج از بازداشتها و دستگیریها طیف وسیعی از فعالین، از هنرمندان گرفته تا فعالین اجتماعی، کارگری، سیاسی و زیست‌محیطی را دربرگرفته است...

در طی دو هفته گذشته شاهد آغاز موج جدیدی از دستگیریها و امنیتی شدن هرچه بیشتر شرق کوردستان بودیماین موج از بازداشتها و دستگیریها طیف وسیعی از فعالین، از هنرمندان گرفته تا فعالین اجتماعی، کارگری، سیاسی و زیست‌محیطی را دربرگرفته استاین بار نیز همچون تاریخ سراسر برچسب‌زن جمهوری اسلامی، با استفاده از کلیشه‌های مرسومی همانند «ارتباط با جریانات مخالف نظام و مخالفت و ضدیت با اصل جمهوری اسلامی» پروژه سرکوب و حذف فعالین مدنی کوردستان در حال کلیدزنی است.

اظهارات اخیر معاونت سیاسیامنیتی استاندار کوردستان مبنی بر ارتباط بازداشت‌شدگان با حزب حیات آزاد کوردستانپژاک در چارچوب پروژه برچسب‌زنی به فعالین و متعاقبا دستگیری و سرکوب آنان استحلقه کامل‌کننده پروژه مزبور متهم نمودن پژاک در قتل کوهسار فاتحی راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران می‌باشد که ۲۹تیرماه امسال در یک تیراندازی جانش را از دست داد و شواهد و قراین حکایت از آن دارند که خود سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی نظام در آن دست داشتهاند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کوردستان در اظهاراتی کذب و به دور از واقعیت، با اشاره به برخی بررسیها و اقدامات اطلاعاتی بی‌پایه و بی‌اساس کشته شدن راننده هلال احمر کامیاران را به پژاک نسبت داده و فعالین مدنی بازداشت شده را نیز به پشتیبانی از این اقدام متهم ساخته استاین در حالی است که اشخاص بازداشتی و حوزه فعالیتشان در چارچوب سازمانهای مردم‌نهاد و زیست‌محیطی و کاملا منطبق با قوانین خود جمهوری اسلامی بوده است و هیچ گونه ارتباطی با پژاک نداشته و ندارند.

حزب حیات آزاد کوردستان عملکردهای ضدانسانی و ضداجتماعی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان و سناریوهای نه‌چندان تازه نیروهای امنیتی را تلاشهای مذبوحانه در راستای از میان برداشتن فضای مدنی و پیشاهنگان آن ارزیابی می کنددر این راستا تمامی جریانات دموکراتیک، دگراندیشان و فعالین سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران را به موضعگیری در برابر سناریوهای مزبور و موج جدید بازداشتها در کوردستان و ایران فرامیخواند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

۲۳ دی ۱۳۹۷

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید