Tevgera azadiya kurdistane ji bo azadiya gelan bedelen giranbuha daye  û li ser 
Wan bedelên giranbuha aste tekoşina azadiye bilin kiriye û hatiye roja me ya iro.  Tevgera azadiye bi rihe ciwantiye xwe gihandiye aste fedaibuyine. Bi fikir û felsefeya reber apo tevgera azadiye hertim ciwan ma ye û rihe ciwantiye hertim xwe mezin kiriye.  Tevgera azadiye ne tene yek parce kurdistanê de bedel daye. Çar parçen kurdistanede bedelen giranbuha daye. Yek ji wan ji be guman ji rojhilate kurdistane ye. Reheval hemin bekes nasnav huseyin xizri ye. Reheval hemin ji rojhilate kurdistane bajare urmiye hatiye dine. Heval hemin zaroktiya xwe û ciwantiya xwe di nav malbateki welatparez de jiyan kiriye. Hesten heval hemin ye welatpareziye pir xurte û naskirineki tevger azadiye ji heya. Heval hemin dema ku komploya bi xiyaneteki mezin serok apo esir hat girtin biryara tevlibune ya di nav refen gerilla dide. Heval hemin di nav hevalanda hertim çawkaniya moral û rihe ciwantiye hatiye nasin. Di nav partiyede erken giring girtiye û eşqekê eİn pek aniye.  Di nav kar û xebaten rojhilate kurdistane peşbikeveji asta kadroyeki peşeng rola xwe bi cih aniye. Taybet di nav kar û xebaten ciwanan da roleke giring girtiye û tevgera ciwanen rojhilate kurdistan KCR peş xistiye. Heval hemin heta dawi wek kadroyeki peşeng  jiyan kiriye. Heval hemin ji bo rexistina ciwanan bike dice rojhilate kurdistane kar û xebat dimeşine. Le bele  ji aliye hezen dagirker ye faşist rejima irane 2008 di bajare kirmansahe esir te girtin û mehan di bin çawanda işkence le te kirin. Le bele heval hemin tu cari ji piwanen şoreşgeride taviz nade û berxwe dide. Bi sekna xwe hezen faşist ye irane vala derdixe. Mixabin rejimA faşist ya irane hemberi tekoşina heval hemin neçar dimine û sala 2010 sedare dike. 
Mi xabin bi sedarekirina heval hemin rejima irane ser neket bili we binket ji ber ku pişti şahadeta  heval hemin dehan ciwan tevli refen gerilla bun û nave heval hemib rakirin. Li ser nave vi calaki hatin kirin. Bi akademiye bi nave wi hatin vekirin sedan ciwan perwerde ditin û li ser şopa wi meşiyan. İro ji bajare ku heval hemin esir hat girtin ciwan peşengati  ji bo şoreşe dikin û xeyale heval hemin pek tinin. 
em ji wek tevgera ciwanen rojhilate kurdistane8. Salvegera şahadeta heval hemin da feemandare mezin ye ciwanen rojhilat bir tinin û soza tolhildane didin. Ew tişta ku heval hemin le bawer dikir eme pek binin ji bo we ji heta xwina xweya dawi şopdare xeyale wi bibjn. Her deweri her qade ki  bindesti heye eme wir weke hemineki tekosin bikin û şer  bikin. Ew yek ji soza me be.  Şehit na mirin û şehit hertim ye reya me roni bikin.

Koordinasyona KCR 
05.01.2018