گفتگوی اختصاصی وب گاه «کودارـ با «ریوار آبدانان» عضو ریاست‌ کل شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان «ک.ج.ک»

دولت یا ملت دموکراتیک

صفحات اصلی1396/1/20

مقاله ای تحلیلی از امید صادق وزیری در ارتباط با مفهوم دولت-ملت از سوی غرب و لزوم برساخت ملت دموکراتیک در ایران
جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار، طی روزهای گذشته بیانیه استراتژیکی را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران منتشر کرد. این بیانیه بازتاب سیاسی و رسانه ای گسترده ای داشته است. فواد بریتان، ریاست مشترک کودار، در گفتگو با فرات نیوز به پرسش هایی در خصوص این بیانیه و رویکرد کودار در خصوص انتخابات پیش رو پاسخ داده است.
با توجه به فشارهای داخلی و خارجی موجود بر حکومت ایران به نظر میرسد که حاکمیت باید اقدام به اجرای اصلاحات واقعی و بنیادین به نفع خلقهای ایران نماید. نرمشهای صورت گرفته که در مقابل نیروهای خارجی انجام پذیرفته، در بلندمدت یا باعث فروپاشی میشود و یا سبب استحاله در سرمایهداری بینالمللی میگردد. راه برونشد از این وضعیت مشارکت دادن جوامع ایرانی در پروسهی تکوین سیاسی-اجتماعی و اجرایی با در نظر گرفتن و احترام به تفاوتمندی و خودویژهی آنان است.
انتشار بیانیه استراتژیک کودار در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران، انعکاس سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید