بسیار هستند شمار روستاها و شهرهای کوردستان که دچار نسل‌کشی و بمباران‌های شیمیایی قرار گرفته‌اند.

جهت اطلاع عمومی

صفحات اصلی1398/4/28

به اطلاع عموم می رسانیم که در کوهستان آسوس که جزء منطقه ماوت، استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان

آلترناتیو شماره ۶۸

صفحات اصلی1397/7/30

نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید