بی‌گمان هنر و به ویژه‌ سینما به عنوان سطح و یکی از نشانگان اندیشه‌ورزی و کنش اجتماعی جهت آفرینش زیباترین جلوه‌ی حیات فردی و اجتماعی به شمار می‌رود. آفرینش و تعالی سینمای آزاد و اندیشمند، معنامندی و پویایی انسان و جامعه‌ای‌ست که آزادی و حیات آزاد را ارزشمند شمرده و برای آن تلاش می‌ورزد
شرق کوردستان در چارچوب کشور اشغالگر ایران همیشه بعنوان یک مستعمره، محروم بوده است. عامل اصلی این وضعیت هم برخورد امنیتی رژیم ایران در راستای اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت سیاسی می‌باشد. از کی و چگونه پدیده کولبری سربرآورد و به معضل مبدل شد؟ چرا باید مسئله کولبران را منفک از مسئله کورد ندانیم و آن را سیاسی برشماریم؟ ارتباط این پدیده با مبارزات آزادیخواهی کوردهای شرق کوردستان چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در مقال حاضر به واکاوی ریشه‌های سیاسی ـ امنیتی زایش‌گر کولبری می‌پردازیم تا اجازه ندهیم آن را پدیده‌ای بی‌اهمیت و بدون اعتبار صرف اقتصادی جلوه دهند.

ملت دموکراتیک شماره ۶

صفحات اصلی1396/6/16

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان کنفدرالیسم دموکراتیک منتشر شد

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید