مرکز مطبوعات یگان‌های مدافع روژهلات کردستان «ی.ر.ک» با صدور بیانیه‌ای بە مرحله‌‌ی تازه‌ی سیاست ضد خلقی رژیم اسلامی ایران در روژهلات کردستان اشاره کردە است. در این بیانیه، ی.ر.ک خلق روژهلات را به هشیاری بیشتر فراخواند.

متن بیانیە:

« در روزهای اخیر رژیم ایران با استفادە از گروه‌های ضدگریلا کە از سوی مراکز جنگ ویژە آموزش دیدە و بە کار گماشتە شدەاند، درصدد شناسایی مناطق و عرصه‌های فعالیت گریلا می‌باشد. هدف از این فتنە، هم ضربه‌زدن بە گریلا و هم کنترل رابطه میان خلق - گریلا و دستگیری میهن‌دوستان می‌باشد.

گروه‌های مذکور شامل ٦ ، ٨ و یا ١٠ نفر بودە و تنها اسلحە و وسایل شخصی را با خود حمل می‌نمایند. یونیفرم نظامی گریلا را برخود می‌پوشند و از جامه و چفیه‌های گریلا استفادە می‌کنند. به منظور فریب دوستان و هواداران، در میان آن‌ها افرادی بە زبان کرمانجی (شاید کرمانجی را یاد گرفتە باشند) صحبت می‌نمایند. هدف از این سیاست پلید ادامه سرکوب، بازداشت و گسترش درگیری با نیروهای گریلا می‌باشد.

 

گروه‌های مذکور ضدگریلا در بیشتر مناطق روژهلات کردستان دیدە شدەاند و در این اواخر هم در منطقه‌ی سنە و چلچمە (سقز) بر تعداد خود افزودەاند. نکته جالب توجه این است کە دولت بە سیاست دیگری روی آوردە و کمتر از نیروهای رسمی سپاە استفادە می‌نماید و بە شیوه‌ی دیگری سیاست پلید مزدوری و خیانت را ترویج می‌دهد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید