کودار‌ ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ روز جهانی زبان مادری را ارج نهاده و در راستای محافظت و برخورداری تمامی خلق‌ها و هویت‌های اجتماعی از . . .

 برخورداری از اصل ارزشمند «زبان و فرهنگ مادری» در تمامی حوزه‌های زیستی-اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری جزء بدیهیات، مفهوم حیات و غنای اندیشگی و عملی فرد و اجتماع انسانی محسوب می‌گردد. تقلیل‌دهی و جانمایی زبان مادری در چارچوب حقوقی و ابزاری برای جهت‌دهی مطالبات اجتماعی، در واقع تقلیل‌دهی و تحقیر فرهنگی هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. چرا که زبان به عنوان عنصر سرآمد حوزه‌ی فرهنگ و اندوخته‌ی اجتماعی، ذهنیت و اندیشه‌ی زیبایی‌شناسانه‌ی هویتی یک جامعه است. زبان مادری حقیقتی‌ اجتماعی و اصل وجودی انسانی است که هیچ شخص، گروه و یا دولتی توانایی سلب یا هدیه نمودن آن به جوامع را ندارد. با گرامی‌داشت این روز جهانی و ارج‌نهادن به فرهنگ و اندیشه‌ی هویت‌مدار جامعه، روز جهانی زبان مادری را به‌تمامی خلق‌های ایران تبریک می‌گوییم که بی‌گمان این حق انسانی و اجتماعی به عنوان ارزش و سطح حیات و انگیزه‌ی دست‌یابی به حیات معنامند شایسته‌ی پاسداشت و ارج‌نهادن است.

در دو سده‌ی اخیر با تاسیس سیستم دولت-ملتِ سرمایه‌داری در تمامی جهان، شاهد تک‌ساحتی‌شدن تمامی حوزه‌های زیستی-اجتماعی، جوامع انسانی بوده‌ایم. بدین معنی که گفتمان مورد استفاده‌ی آن‌ها در قالب یک‌ زبان، یک مذهب، یک پرچم و یک ملت بر جوامع و موجودیت‌های مختلف و متنوع با فریب‌کارانه‌ترین شیوه‌ها تحمیل می‌گردد. این گفتمان و رویکردهای ناشی از اعمال آن، نمود عملی فاشیسم بوده و با واقعیت وجودی انسان و جامعه‌ی انسانی در تضاد آشکار است. در خاورمیانه این رویکردِ تکینه که از جانب حکومت‌های خودکامه بر خلق‌ها و تنوعات فرهنگی-زبانی تحمیل گردید، سبب از میان رفتن برخی از زبان‌ها، هویت‌های فرهنگی و بافت‌های منسجم اجتماعی‌ای گردید‌ه‌است که در طول هزاران سال در شاکله‌بندی و توسعه‌ی حیات انسانی و اجتماعی، نقش سرآمد و اصلی را ایفا نموده‌اند. زبان به عنوان غایت اندیشه و پیوند کنش‌گرانه‌ی انسان و جوامع در همزیستیِ جهان‌های فکری، به اشتراک‌گذاردن تجربیات، آرمان‌ها، سنبل‌ها و مفاهیم زیبایی‌شناسانه‌ی جامعه‌ی انسانی، نمود حیاتی زیبا و معنامند است. بدین ترتیب با از میان رفتن هر زبان، بخشی از میراث بشری و آن ارزش‌های نهادین معنایی از میان می‌رود. وضعیت عصر کنونی و بحران فکری و اجتماعی آن نمود بارز حالتی‌ست که در آن فقر فرهنگی و فلسفی بیش از هر امر دیگری جوامع را دچار از هم‌گسیختگی معنایی نموده‌است. در دوران معاصر دولت-ملت‌های حاکم بر خاورمیانه ضربات کشنده‌ای را بر پیکره‌ی فرهنگی این منطقه وارد نموده‌اند؛ اما در این میان خلق‌ها و به‌ویژه خلق‌ کورد در جبهه‌ی مقاومت و مقابله با نسل‌کشی‌های فرهنگی اعمال‌شده جای گرفته که نشان از سطح حیات و مبارزه برای بازیابی هویت‌‌های از دست‌رفته‌ی این سرزمین به شمار می‌رود.

کودار‌ ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ روز جهانی زبان مادری را ارج نهاده و در راستای محافظت و برخورداری تمامی خلق‌ها و هویت‌های اجتماعی از حق برخورداری از زبان مادری و هویت راستین اجتماعی خویش، مبارزات خویش را توسعه بخشیده، از تمامی خلق‌های ایران می‌خواهد که در صیانت و احیای فرهنگی و هویتی خویش با عدم پذیرش سیاست‌های نظام فاشیستی جمهوری اسلامی، در برساخت نهادین فرهنگ و هویت خویش هم‌گام شوند.

 

کمیته‌ی فرهنگ و آموزش کودار ــ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان

سوم اسفند 1395 ــ بیست‌و‌یکم فوریه‌ی 2017

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید